VTkamp bns

Opšti kamp


prog srbOsnovni aranž­man kampa obuhvata:

• 5 punih pan­siona, 6 dana u hotelu Olympic, Kosjerić

• Smeš­taj u dvokrevet­nim i trokrevet­nim sobama sa kupatilom, TV, internet

• Očekujemo Vas u sledećim smenama: 10.07-16.07., 16.07-22.07., 22.07.-28.07., 28.07-03.08.2024

• Zabavni program

• Olimpi­jski bazen

• Obuka i tren­inzi u Sport­skoj hali — 2 puta dnevno (ujutru i uveče)

• Broj igrača u grupi 12 – 15

• Vrsta lopti: MIKASA MVA 200

• Pod­loga: parket

• 3 obroka + užina (pojačana ishrana) *** Kamp Plus — pogledaj!!! ***

• Pok­lon šorts i majica + pok­lon iznenađenje

• Proglašenje najbol­jeg odbo­jkaša i odbo­jkašice u smeni

• Nad­zor lekara i fizioter­apeuta, 24 časa za sve vreme tra­janja kampa

• Kam­pom će rukovoditi vrhun­ski stručn­jaci sa nacional­nim i inter­na­cional­nim iskustvom

• Motoričko testi­ranje i osnovna mor­fološka merenja (svaki kam­per na kraju smene dobija izveš­taj u štam­panoj formi )

Pogledajte primer izveštaja Motoričkih testiranja i morfoloških merenja   documents

• Dodela diploma

Više informacija o ceni kampa možete pogledati ovde

 

Pri­java za kamp je obavezna preko naše inter­net prezentacije. Možete se pri­jav­iti ovde!

Pre­voz do kampa NIJE URAČU­NAT U ARANŽMAN!

- Uplata avansa od 100 EUR je obavezu­juća — važi isključivo za državl­jane Srbije!

- Plaćanje se vrši isključivo po sred­njem kursu HIPO ALPE-​ADRIA BANKE na dan uplate — U slučaju otkazi­vanja kampa iz bilo kojeg razloga unapred plaćeni depozit se ne vraća uplatiocu

- Mogućnost plaćanja u ratama, do početka kampa — Ima­jte na umu da ne pri­h­vatamo plaćanje kred­it­nim karticama,sva plaćanja moguće je izvršiti samo putem bankovnog računa

- Dolazak na kamp je do 12.30 h na dan početka smene kampa

- Odlazak sa kampa je posle doručka, koji je do 10 h, posled­njeg dana smene

- Smeš­taj počinje sa ručkom, a završava se sa doručkom

- Lekarski pre­gled, po dolasku na kamp, je obavezan

- Za srpske državl­janje, obavezno je da ponesu zdravstvenu knjižicu, a za strane državl­jane, važi zdravstveno osiguranje

** Molimo Vas da ne nosite vredne stvari. Orga­ni­za­tori kampa ne snose nikakvu odgov­ornonst za izgubljene ili ukradene stvari — Hvala na razumevanju **

 

Dolazak u Kosjerić:

Moguća orga­ni­zacija, za grupe — minibu­som iz Beograda ili odgo­vara­jućim pre­voznim sred­stvom — cena pre­voza nije uračunata!

 

Indi­vid­u­alni dolasci:

Kos­jerić ima izuze­tan geograf­ski položaj koji omogućava jed­nos­ta­van pristup gradu iz svih pravaca. Udal­jen je 136 kilo­metara od Beograda i nalazi se na polovini puta izmedju Val­jeva i Užica koji su od Kos­jer­ića udal­jeni po 46 kilo­metara. Obala Jad­ran­skog mora udal­jena je 340 kilo­metara, a planin­ski cen­tari Divčibare i Zlat­i­bor 26, odnosno 56 kilo­metara. Ako putu­jete auto­mo­bilom i dolazite sa sev­era koris­tite magis­tralni put Val­jevo — Požega. Iz Beograda ce vam tre­bati oko dva časa vožnje a iz Novog Sada preko Šapca nesto vise od tri časa. Uko­liko dolazite sa juga ili istoka koris­tite isti magis­tralni put — iz Užica vam treba oko jedan čas vožnje, a iz Čačka manje od dva časa.. Kroz Kos­jerić pro­lazi pruga Beograd — Bar tako da se iz glavnog grada u Kos­jerić stiže vozom za nešto više od dva sata. Uko­liko dolazite iz suprotnog pravca koris­teći isto pre­vozno sred­stvo do nas možete stići iz Požege, Užica , Čačka, Kral­jeva ili Niša. Ako ste se odlučili za auto­bus, moraćete da putu­jete najpre do Požege (23 km) ili Užica (46 km) iz kojih pos­toje svakod­nevne lin­ije za Kosjerić.

**Bel­grade bus sta­tion Beograd­ska auto­buska stan­ica + 381 11 2636 –299

**Bel­grade rail­way sta­tion Beograd­ska železnička stan­ica + 381 11 360−28−99

**Low cost air car­ri­ers Low cost air­ways

**Za sve ostale infor­ma­cije, kon­tak­ti­ra­jte nas