Hotel Olympic

Hotel “Olympic”, nekadašnji Hotel “Skrapež”, izgrađen je 1975. godine. Nalazi se u cen­tru Kos­jer­ića. Novo ruho i novo ime hotel dobija 2012. godine. U ren­ovi­ranju se vodilo računa o orig­i­nal­nim karak­ter­is­tikama građevine, kao i aut­en­tičnog spoja starog i novog. Svo­jom arhitek­turom i atrak­tivnom okoli­nom, Hotel “Olympic” spada u red najlepših objekata u zapad­nom delu Srbije. Vrhun­skom uslu­gom, kvalitet­nim smeš­ta­jem i velikim izborom sadržaja za rekreaciju, odmor i ani­maciju, Hotel je u velikoj meri dopri­neo i dopri­nosi razvoju tur­izma Zapadne Srbije.

hotel olympic

Hotel “Olympic” je okružen pre­di­vnim parkom, listopad­nom i četi­narskom šumom. Raspo­laže sa 110 ležaja u jed­nokrevet­nim, dvokrevet­nim, trokrevet­nim, četvorokrevet­nim, petokrevet­nim, šestokrevet­nim sobama i 2 apart­mana. Sobe su opreml­jene mod­ernim nameš­ta­jem, klima ure­đa­jem, mini barom, kablovskom tele­viz­ijom, tele­fonom i inter­ne­tom. Hotel ima izvanredan restoran sa 350 mesta, ban­ket salu kapaciteta 50 mesta, dve pros­trane terase sa pogle­dom na reku Skrapež i park, kon­gresnu salu sa 80 mesta, banku, banko­mat, men­jačnicu, kao i bespla­tan parking. Hotel “Olympic” se nalazi u samom cen­tru Kos­jer­ića, na 400 m nad­morske visine. U neposred­noj blizini Hotela je sport­ski cen­tar “Poligon”, koji u svom sas­tavu ima: mod­eran fud­bal­ski sta­dion sa teren­ima, trib­i­nama i noćnim osvetl­jen­jem, zatim košarkaški, rukometni i teniski tereni, teren za odbo­jku na pesku, olimpi­jski bazen i mini pič terene. Nedaleko od Hotela su i dve sportske hale sa pratećim objek­tima. U samom gradu nalaze se bro­jni kul­turno – istori­jski spomenici ( Turski han, spomenika Antoniju Kosi­jeru, spomen česma Sve­tomiru Đuk­iću ), ali i na svega neko­liko kilo­metara od Hotela ( crkva Brv­nara iz XV veka ). Tu su i neo­bične prirodne zna­meni­tosti: Brdo Grad, vodopad u selu Skakavci, Taorska vrela, izvorište reke Skrapež, itd. Izuze­tan geograf­ski položaj Kos­jer­ića i dobre sao­braća­jne veze olakšavaju kre­tanje i komu­nikaciju sa većim grad­skim i planin­skim centrima.. Hotel „Olympic“ raspo­laže sa 110 ležaja u jed­nokrevet­nim, dvokrevet­nim, trokrevet­nim, četvorokrevet­nim, petokrevet­nim i šestokrevet­nim sobama i 2 apart­mana. Svaka soba ima: cen­tralno gre­janje, kupatilo sa toplom i hlad­nom vodom, tele­fon, kablovsku TV, inter­net i mini bar. Klima ure­đaji se nalaze u busi­ness sobama. Stan­dardne jed­nokrevetne sobe sa singl leža­jem ( površine 15 m2 ) nalaze se na I spratu (CLAS­SIC). Svaka soba ima cen­tralno gre­janje, kupatilo sa toplom i hlad­nom vodom, kablovsku TV i inter­net. II sprat (BUSI­NESS) je u celosti ren­ovi­rani deo Hotela sa najk­valitet­nije opreml­jenim sobama. U ovom delu se nalaze kom­forne i udobne jed­nokrevetne sobe sa fran­cuskim leža­jem ( površine 20 m2 ) i mod­erno ure­đeni apart­mani ( površine 60 m2 ). Sve sobe i apart­mani imaju cen­tralno gre­janje, kupatila sa toplom i hlad­nom vodom, tele­fon, kablovsku TV, inter­net, klimu i mini bar. Apart­mani se sas­toje iz spavaće sobe, pros­tra­nog dnevnog boravka, trpezarije sa kuhin­jom, kupatila sa veš maši­nom, WC –a i ide­alni su za porodični odmor. III sprat (SPORT) čine trokrevetne, četvorokrevetne, petokrevetne i šestokrevetne sobe ( površine 19 m2 ). Ovaj deo Hotela svo­jom cenom i struk­turom soba najviše odgo­vara gos­tima sport­sko – rekreativnog tur­izma. Svaka soba ima cen­tralno gre­janje, kupatilo sa toplom i hlad­nom vodom, kablovsku TV i internet.

Restoran „Olympic“

Glavni hotel­ski restoran. Pruža pro­fe­sion­alnu uslugu pan­sion­skih, grup­nih, svečanih i à la carte obroka. Sportis­tima, kao i gos­tima sa reduko­vanim nači­nom ishrane, nudimo mogućnost pripre­manja poseb­nih obroka. Namen­jen je svečanos­tima koje mogu okupiti i do 350 osoba.

Aper­i­tiv bar (lobby bar)

Nalazi se u prizemlju Hotela. Nje­gov ele­gan­tan i pri­jatan dekor, udobne fotelje i klub­ski stolovi pred­stavl­jaju ide­alno mesto za opuš­tanje uz veliki izbor toplih nap­i­taka, domaćih i stranih pića, poslas­tica i torti, koje se mogu konzu­mi­rati u našem Hotelu.

Ban­ket sala

Nalazi se u prizemlju Hotela. Pruža mogućnost orga­ni­zo­vanja stručnih sas­tanaka, kon­fer­en­cija, pro­mo­cija i prezentacija, sa kapacite­tom do 50 mesta. Naš tim za orga­ni­zaciju poslovnih sas­tanaka i sem­i­nara ide u korak sa Vašim potre­bama i garan­tuje vrhun­sku uslugu. Bilo da je u pitanju manji poslovni sas­tanak, veća radion­ica ili kon­fer­en­cija, mi nudimo isti nivo profesionalizma

Let­nja terasa

Smeštena pored samog keja reke Skrapež, savršena za opuš­tanje uz osvežava­juće napitke i laganu zakusku tokom leta.