VTkampplus

Kamp plus

VOL­LEY TREND je obezbe­dio speci­jal­i­zo­van način indi­vid­u­alnog rada Indi­vid­u­alni pro­gram je namen­jen igračima star­i­jim od 12 godina. Nave­deni pro­gram je namen­jen pre svega otk­lan­janju nepravil­nosti u osnovnim ele­men­tima odbo­jke, kao i usavrša­vanju finesa odbo­jkaške tehnike.

KAMP PLUS obuh­vata: osnovni aranž­man + indi­vid­u­alni treninzi

Cilj KAMP PLUS programa je da mladi odbojkaši uz osnovni plan koji je predvidjen na kampu dodatno individualno rade sa vrhunskim trenerima na tehničko-taktičkim elementima odbojkaške igre, da uz teorijski i praktičan rad otklone nedostatke u tehnici odigravanja, prstima, čekicem, isprave tehniku smeča, servisa, kao i elemente bloka i odbrane polja. Analizom svakog kampera i njihovim praćenjem kroz trenažni proces kampa, stručni trenerski tim kampa prepoznaće nedostatke tehničko-taktičkih elemenata i dati sve od sebe da ih najsavremenijim trenažnim metodama koriguje u okviru KAMP plus programa. KAMP PLUS predstavlja jedinstven program rada koji je usmeren na poziciju igrača u svom timu.

KAMP PLUS podrazumeva:

1.Dodatni trening od 60 minuta koji će se održavati posle prepodnevnog treninga

2.Treninge organizovane prema poziciji u timu

3.Jos šest dodatnih treninga od po 60 minuta

4.Grupu u kojoj može biti najmanje tri, a najviše pet kampera

5.Da po završetku Kamp plus programa svaki kamper dobija izveštaj od trenera

6.Svi treninzi se održavaju u sportskoj hali

7.Na KAMP plus se ne mogu prijaviti kamperi mladji od 12 godina

Sa nave­denim pro­gramom, svaki igrač može mnogo da unapredi svoje kvalitete kroz indi­vid­u­alni rad. Kamp Plus se održava para­lelno sa stan­dard­nim kam­pom, u sledećim smenama: 10.07-16.07., 16.07-22.07., 22.07.-28.07., 28.07-03.08.2024.

programi 001

 

Aranž­man Kamp Plus obuhvata: 

• 5 punih pan­siona, 6 dana u hotelu Olympic — Kosjerić

• Smeš­taj u dvokrevet­nim i trokrevet­nim sobama sa kupatilom, TV-​om, internetom

• Kamp se održava u četiri smene

• Korišćenje bazena za sve vreme boravka kampa

• Obuka i tren­inzi u Sport­skoj hali — 2 puta dnevno (ujutru i uveče).

• Broj igrača u grupi 12 – 15

• Vrsta lopti: MIKASA MVA 200

• Pod­loga: parket

• 3 obroka + užina (pojačana ishrana)

• Pok­lon šorts, dva dresa i majica Kamp Plus

• Proglašenje najbol­jeg odbo­jkaša i odbojkašice

• Nad­zor lekara i fizioter­apeuta, 24 časa za sve vreme tra­janja kampa

• Motoričko testi­ranje i osnovna mor­fološka merenja (svaki kam­per na kraju smene dobija izveš­taj u štam­panoj formi)

• Stručno pre­da­vanje o baz­ičnim prin­cip­ima odbo­jkaških elemenata

• Kam­pom će rukovoditi vrhun­ski stručn­jaci sa nacional­nim i inter­na­cional­nim iskustvom

• Zabavni program

• Izveš­taj na kraju smene u štam­panoj formi sa KAMPA PLUS

• Diploma za sve učes­nike kampa plus

Više informacija o ceni kampa možete pogledati ovde