Kos­jerić

Opština Kos­jerić nalazi se u Zapad­noj Srbiji, na pola puta između Val­jeva i Užica. Obuh­vata gornji sliv i izvorišta reka Skrapež i Kladorobe i širi se, ka severu, po obroncima dve pla­nine: Mal­jenu (1102 m) i Povlenu (1346 m). Ka jugu, opština Kos­jerić dopire do uzvisina plan­ina Crnokose (800 m) i Jelove Gore. Kos­jerić je varoš u koju se može lako i brzo stići. Od Val­jeva je udal­jen 46 km, od Užica 47 km. Nalazi se na 136 km od Beograda i 340 km od Crnogorskog pri­morja.

Kroz Kos­jerić pro­lazi magis­tralni put koji, na severu, čini vezu sa Podrin­jem, Vojvodi­nom i, dalje, sa sred­njom i istočnom Evropom. Na jugu, ovaj put se, neposredno posle Užica, račva u dva pravca: jedan vodi ka južnom, a drugi ka sred­njem Jadranu. Izuze­tan geograf­ski položaj Kos­jer­ića potvrđuje i bliz­ina davno poz­natih tur­is­tičkih središta ovog kraja, Zlat­i­b­ora (udal­jen 56 km) i Divčibara (udal­jene 26 km).Teritorija opš­tine Kos­jerić pri­pada brdsko-​planinskom području Zapadne Srbije. Nad­morske visine na ovom pros­toru se kreću od 340 m na severu do 1347 m nad­morske visine.Rel­jef je, u velikoj meri, raščlan­jen dolinama rečnih tokova. Najpo­voljniji tereni za razvoj, sa aspekta nad­morske visine, pro­stiru se uz reku Skrapež, gde su smeštena naselja i sam opštin­ski cen­tar Kos­jerić na 420 m nad­morske visine.Klima ovog područja je umereno-​kontinentalna, sa uti­ca­jem sub­planinske klime. Sred­nja tem­per­atura najh­lad­ni­jeg meseca jan­u­ara je oko –3 C, a naj­to­pli­jeg jula oko 19 C. Godišnja količina padavina je oko 800 mm, a ima oko 2000 sunčanih sati godišnje. Dakle, reč je o dvo­jakoj klimi. To su kli­matske osobenosti pros­tora malih visina (do 600 m nad­morske visine) i kli­matske osobenosti plan­ina sred­nje visine. Prva je pogodna za boravak u prirodi i lečenje hroničnih bolesti dis­ajnih puteva, žučnog kamenca, dija­betesa, opo­ravka posle infarkta, za ner­vozne i star­ije osobe. Osnovna odlika je seda­tivno smiru­juće dejstvo na ljud­ski organizam. Okolina Kos­jer­ića je bogata vodom. Bro­jni su izvori, reke i potoci, vrela i rečice, što idil­ičnu sliku ovog kraja čini još lepšom.