FizickeP bnsKamp fizičke pripreme

Anal­izira­jući rad kampa u posled­nje četiri godine došli smo do zaključka da u pro­gram našeg kampa uvedemo I indi­vid­u­alne fiz­ičke pripreme pod nazivom KAMP FIZIČKE PRIPREME!

Kamp fiz­ičke pripreme pred­stavlja jedin­stven pro­gram rada,gde svaki kam­per ima mogućnost da izabere odgo­vara­jući pro­gram u skladu sa stan­jem treni­ra­nosti i sportske forme kam­pera.

fizicke pripreme ucesniciPro­gram kampa se sas­toji iz sledećih struk­tura fiz­ičke pripreme:

a) Razvi­janje motoričkih sposob­nosti (posle pre­pod­nevnog ili popod­nevnog treninga u zav­is­nosti od sposob­nosti koja se razvija,metode koja se koristi u tre­nažnom pro­cesu, obima i inteziteta treninga i rednog broja dana tre­nažnog procesa jedne smene kampa - tra­janje 60 min, obim treninga je min­i­mum 6 treninga.


b ) Unapređenje i održa­vanje speci­fičnih motoričkih sposob­nosti - pre­pod­nevni tren­ing (sta­dion ili trim staza, tere­tana, sala), popod­nevni tren­ing - poboljšanje i održa­vanje motoričkih sposob­nosti i nji­hovo razvi­janje i ukla­panje sa tehničko-​taktičkim ele­men­tima odbo­jkaške igre

c ) Poboljšanje i održa­vanje motoričkih sposob­nosti - akce­nat je na kondi­cionoj pripremi kam­pera, prikaznim tren­inz­ima, teo­reskoj pripremi kam­pera bez velikog aspekta na tehničko-​taktičke ele­mente, cilj je da se sportista ili sportiskinja u dovoljnoj meri obuče da mogu svoje motoričke sposob­nosti razvi­jati i samostalno, radeći indi­vid­u­alno tokom sezone, s tim u vezi i pre­pod­nevni i popod­nevni trenig na kampu bi bili usmereni unapređenju i održa­vanju motoričkih sposob­nosti u nesto man­jem obimu sa kom­bi­naci­jom tehničko-​taktičkih ele­me­nata, cilj je prven­stveno kondi­ciona priprema kam­pera gde bi nakon završetka kampa svaki kam­per dobio svoj pro­gram rada, odnosno pre­poruke i savete na kojim sposob­nos­tima i na koji način i u kom peri­odu tokom sezone kam­per moze samostalno raditi na usavrša­vanju i održa­vanju sop­stvenih motoričkih sposob­nosti, sve u cilju pre­ven­cije od povreda,kao i dos­ti­zanja mod­el­nih karak­ter­is­tika vrhun­sih odbo­jkaša i odbojkašica.

d ) Plan i pro­gram treninga usmerenih razvoju motoričkih sposob­nosti ali isključivo po želji kam­pera, nar­avno uz dogovor sa tren­erom i na osnovu bater­ije testova kojom ćemo utvrditi neko trenutno stanje i upored­iti sa stan­dard­i­zo­vanim nor­mama za odbo­jkaše i odbo­jkašice, nar­avno u zav­is­noti od uzrasta, pola i kon­sti­tu­cije, pozi­cije u timu i sl.


Pro­gram vodi pro­fe­sor sporta Petar Novković

Pro­gram se održava u stan­dard­nim ter­min­ima kampa, u sledećim smenama: 10.07-16.07., 16.07-22.07., 22.07.-28.07., 28.07-03.08.2024.

 

Više informacija o ceni kampa možete pogledati ovde

 

Pogledajte primer izveštaja sa kampa fizičkih priprema   documents

 


Takođe. van kampa fiz­ičke pripreme, a u sarad­nji sa pro­fe­sorom sporta Petrom Novkovićem, moguće je naprav­iti namen­ski pro­gram za svakog kam­pera, koji bi izgledao ovako:


1 Fiz­ičke pripreme kam­pera u zav­is­nosti od uzrasta,pola i konstitucije

2 Pro­gram fiz­icke pripreme kam­pera od 16-​te godine pa nadalje

3 Pripreme kam­pera od 10-​te godine pa na dalje

4 Priprema igraca za sezonu

5 Opo­ravak posle povreda

6 Pro­gram opo­ravka — upitnik

 

***********


1. Fizička priprema kampera


- razvoj brzine ( brz­ina reak­cije, brz­ina poje­d­i­nac­nog pokreta, frekven­cija pokreta)
- razvoj agilnosti
- razvoj pokretljivosti
- rad u teretani-​prikazni tren­inzi
- rad na aer­ob­noj kom­po­nenti gde je ener­get­ska kom­po­nenta anaer­obnog usmerenja
- kom­bi­nacija razvoja speci­fic­nih motorickih sposob­nosti u kom­bi­naciji sa tehničko-​tatktičkim ele­men­tima igre
- ishrana
- pre­poruke
- saveti


2. Pro­gram fiz­ičke pripreme za kam­pere od 16-​te god pa do vrhun­skog senorskog uzrasta

- zav­isi od želja i mogućnosti samog sportiste ili sportiskinje 
- testi­ranje
- antropometri­jske mere
- uzrast
- pol
- pozi­cija u timu 
Min­i­malno tra­janje tre­nažnog procesa je 10 dana,ostalo je sve stvar dogov­ora
- unapred­jenje i održa­vanje speci­fic­nih motoričkih sposob­nosti u kom­bi­naciji sa tehničko-​taktičkim ele­men­time igre
- poboljšanje aer­ob­nih sposob­nosti ( aer­obna moć,aerobni kapacitet.…)
- poboljšanje anaer­ob­nih sposob­nosti ( anaer­ob­nih laktatnih-​laktatna tol­er­an­cija, anaer­ob­nih alak­tat­nih 
* Razvoj snage ( maksimalne,eksplozivne,brzinske,izdržljivosti snage)
* razvoj sile
* Razvoj brzine ( brz­ina reakcije,brzina poje­d­i­načnog pokreta,frekvencija pokreta)
* Razvoj flek­si­bil­nosti( pokretrljivost)
* Razvoj koor­di­nacije
* ravnoteža
* pro­pri­o­cep­cija
* pre­poruke i saveti


3. Pripreme kam­pera od 10-​te godine starosti — akce­nat na motoričkim sposob­nos­tima


- razvoj koor­di­nacije
- ispravl­janje tehnike trčanja
- razvoj brine i agilnosti kroz igru
- pro­gram vežbica za jačanje leđne musku­la­ture sve u cilju pokušaja otk­lan­janja defor­miteta leđa ( skolioza,lordoza,kifoza.…)
- pro­gram vežbica za jačanje trbušne muskulature, ruku i ramenog pojasa
- pro­gram vežbica za jačanje don­jih ekstrem­iteta
- pre­poruke i saveti


4. Pripreme igrača za sezonu


- reg­ulisanje telesne mase
- pred­pripremni period - adaptacija na pripreme na klup­skom nivou za nas­tu­pa­juću sezonu
- priprema sportista,podizanje sportske forme do tak­mičarskog nivoa - uključi­vanje u tak­mičarski period
- poboljsanje motoričkih sposob­nosti:
* poboljšanje aer­ob­nih i anaer­ob­nih sposob­nosti
* poboljšanje pokretljivosti

- rad na tehničko-​taktičkim ele­men­tima
- opo­ravak
- pre­poruke i saveti


5. Oporavak posle povreda

- dozvola lekara ili speci­jal­iste da sportista može početi sa laganim treningom
- uvođenje sportiste ili spotriskinje u tre­nažni pro­ces posle povrede:
- skočnog zgloba ( dis­torz­ija ili uganuće, luk­sacije ili iščašenja,frakture ili preloma)
- zgloba kolena ( povrede meniskusa, povrede pred­njih i zad­njih ukrstenih ligamenata,medijalnog i kolat­er­alnog lig­a­menta)
- povrede leđa ( jačanje leđnje i trbušne musku­la­ture)
- povrede vratnog dela kič­menog stuba
- povrede zgloba ramena i lakta
1. Anatom­ska adaptacija tetivno-​zglobnog aparata
2. Podizanje nivoa motoriških sposob­nosti do opti­mal­nih vred­nosti u zav­is­nosti od uzrasta ‚pola,pozicije u timu i sl.
3. Podizanje nivoa tehničko-​tatktičkih sposob­nosti za određeni sport 
4. Osposobl­ja­vanje igrača ili igračice za tre­nažni pro­ces putem inte­gralne pripreme
5.Preporuke i saveti


6. Program oporavka 


- upit­nik 
- ste­pen povrede
- obostrana sarad­nja između tren­era i spostiste ili sportiskinje