Sport­ska hala

Sport­ska hala „Sreska bašta“, kapaciteta 500 mesta, na raspo­la­ganju je našim gostima-​sportistima. Hala je 2011. godine prošrena i u celosti ren­ovi­rana, tako da zado­vol­java sve tehničke pre­duslove za utak­mice saveznog ranga odbo­jkaške i košarkaške lige, kao i za mali fud­bal. Udal­jena je svega 300 m od Hotela. Korišćenje hale je uraču­nato u cenu punog pan­siona ekipa, odnosno grupa koje borave u Hotelu. Nova sport­ska hala, površine 1550 m2 i kapaciteta oko 320 mesta je najnovije sport­sko zdanje u Kos­jer­iću. Osim izuzetno lepog ekster­i­jera, hala ispun­java i sve tak­mičarske zahteve. U hali se mogu igrati pro­fe­sion­alni rukomet, odbo­jka, košarka, ali i mali fud­bal. Radovi na sport­skoj dvo­rani su završeni u maju 2012. godine, dok je svečano otvaranje upril­ičeno avgusta meseca ove godine. Korišćenje hale je uraču­nato u cenu punog pan­siona ekipa, odnosno grupa koje borave u Hotelu.